نوشته‌ها

انجام پروژه با برنامه ژئواستودیو

آنالیز تنش – تغییرمکان

آنالیز تنش-تغییرمکان یک خاکریز در یک مرحله اجرا

آنالیز تنش-تغییرمکان یک خاکریز در چند مرحله اجرا

تحلیل تراوش آب

تحلیل تراوش آب در خاکریز

بررسی عملکرد سازه خاکی در مقابل آب و ارائه روش‌های بهسازی و کنترل

تراوش آب در سازه‌های خاکی

تحلیل پایداری

تحلیل پایداری یک خاکریز و محاسبه ضریب اطمینان پایداری

بهسازی سازه‌های خاکی توسط مهار، نیلینگ و ژئوتکستایل

تحلیل دینامیکی

تحلیل دینامیکی خاکریزها و سدهای خاکی

و غیره

شبیه سازی با برنامه geostudio

geostudio

طراحی با برنامه geostudio

گروه عمرانی اینکس

Originally posted 2018-03-12 06:23:48.